Jack Vance, sorted by year written

show ‘Tschai’ (clear filter)
4 matches
Author’s title: The Chasch
Dutch title: Een stad vol Chasch
Genre: novel, SF
Date(s): (1967) 1968
Dutch title: De Dirdir
Genre: novel, SF
Date(s): 1969
Other titles: The Wannek
Dutch title: Onder de Wankh
Genre: novel
Date(s): 1969
Dutch title: De Pnume
Genre: novel, SF
Date(s): 1970